ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA & POLITYKA PRYWATNOŚCI HexScore™

ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI HexScore™

Ostatnia aktualizacja 29 stycznia 2020r.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW

ZGODA NA POSTANOWIENIA

Niniejsze warunki stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu (“Użytkownik”, “Ty”, “Twój”, “Ciebie”), a twórcami HexScore™ (“my”, “nas” lub “nasze”), dotyczącą Twojego dostępu i korzystania z aplikacji HexScore™ („Aplikacja”, „HexScore™”), jak również wszelkich innych form medialnych, kanału medialnego, strony internetowej lub aplikacji mobilnej, stron powiązanych lub w inny sposób z nimi powiązanych. Zgadzasz się, że uzyskując dostęp do aplikacji lub strony internetowej, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na to, że jesteś związany wszystkimi niniejszymi Warunkami Użytkowania. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI WARUNKAMI, WÓWCZAS WYRAŹNIE ZABRANIAMY KORZYSTANIA Z APLIKACJI I NATYCHMIAST NALEŻY ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NIEJ.

Uzupełniające warunki i dokumenty, które mogą być okresowo publikowane w aplikacji lub witrynie, są niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji w niniejszych Warunkach w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatnia aktualizacja” niniejszych Warunków i zrzekasz się prawa do otrzymywania szczegółowych powiadomień o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków, aby otrzymywać informacje o aktualizacjach. Będziesz podlegał zmianom w Warunkach i będziemy uważać, że zostałeś poinformowany oraz zaakceptowałeś je poprzez dalsze korzystanie z aplikacji lub strony po dacie opublikowania zmienionych Warunków.

Informacje zawarte w aplikacji lub na stronie nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami lub które podlegałoby jakimkolwiek wymogom rejestracji w ramach takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do aplikacji lub strony z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa i w zakresie, w jakim obowiązują przepisy lokalne.

Aplikacja lub strona jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat. Wszyscy użytkownicy, którzy są nieletni w jurysdykcji, w której mieszkają (zazwyczaj w wieku poniżej 18 lat), muszą mieć zgodę i być bezpośrednio nadzorowani przez swojego rodzica lub opiekuna, aby korzystać z aplikacji. Jeśli jesteś osobą małoletnią, Twój prawny opiekun musi przeczytać i zaakceptować niniejsze Warunki korzystania przed użyciem aplikacji lub strony.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie wskazano inaczej, Aplikacja lub strona jest naszą własnością wraz z całym kodem źródłowym, bazami danych, funkcjami, oprogramowaniem, projektami stron internetowych, dźwiękiem, wideo, tekstem, zdjęciami i grafiką w Aplikacji (łącznie „Treść”) oraz znakami towarowymi i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub licencjonowane i są chronione prawem autorskim oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami o nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej, jurysdykcjach zagranicznych oraz konwencjach międzynarodowych. Treść i Znaki znajdują się w aplikacji „TAK JAK SĄ” wyłącznie w celach informacyjnych i na użytek własny. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Aplikacji oraz Treść lub Znaki nie mogą być kopiowane, powielane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane.

Pod warunkiem, że użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji lub witryny, otrzymuje ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Aplikacji lub witryny oraz na pobranie lub wydrukowanie dowolnej części Treści, do której uzyskał odpowiedni dostęp, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w odniesieniu do Aplikacji lub witryny, Treści i Znaków.

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z aplikacji lub strony, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) zachowasz dokładność takich informacji i niezwłocznie zaktualizujesz takie informacje rejestracyjne, jeśli to konieczne; (3) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków użytkowania; (4) nie masz mniej niż 13 lat; (5) nie jesteś osobą nieletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz lub otrzymałeś zgodę prawnych opiekunów na korzystanie z aplikacji lub strony; (6) nie będziesz uzyskiwać dostępu do aplikacji lub strony za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, czy to przez bota, skrypt lub w inny sposób; (7) nie będziesz korzystać z aplikacji lub strony do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów; oraz (8) korzystanie z aplikacji lub strony nie narusza żadnego obowiązującego prawa ani przepisów.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z aplikacji lub strony (lub dowolnej jej części).

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Może być konieczne zarejestrowanie się w aplikacji lub na stronie. Zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i będziesz odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej przez użytkownika nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według własnego uznania, że ​​taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, nieprzyzwoita lub w inny sposób budzi zastrzeżenia.

ZABRONIONE DZIAŁANIA

Nie możesz uzyskiwać dostępu do aplikacji lub strony ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy aplikację. Aplikacja lub strona nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są specjalnie lub na piśmie przez nas zatwierdzone.

Jako użytkownik aplikacji lub strony zgadzasz się, że nie będziesz:

 1. Systematycznie pobierał danych lub innej zawartości z aplikacji lub strony, aby tworzyć lub kompilować, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcję, kompilację, bazę danych lub katalog bez pisemnej zgody od nas.
 2. Korzystał w sposób nieautoryzowany z aplikacji lub strony, w tym zbierał nazwy użytkowników i/lub adresy e-mail użytkowników, za pomocą środków elektronicznych lub innych środków w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników zautomatyzowanych lub pod fałszywym pretekstem.
 3. Korzystał z agenta lub automatu zakupów, aby dokonywać zakupów w Aplikacji lub na stronie.
 4. Używał aplikacji lub strony do reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
 5. Obchodził, wyłączał lub w jakikolwiek inny sposób zakłócał funkcje związane z bezpieczeństwem aplikacji lub strony, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Aplikacji lub strony i/lub Zawartości w niej zawartej.
 6. Używał podstępu, oszustwa lub wprowadzania w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku próby poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkownika.   
 7. Brał udział w jakimkolwiek zautomatyzowanym korzystaniu z systemu, takim jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i pobierania danych.
 8. Ingerował, zakłócał lub tworzył nadmierne obciążenie dla aplikacji lub strony lub sieci lub usług połączonych z aplikacją.
 9. Próbował podszyć się pod innego użytkownika lub osobę lub używał danych innego użytkownika.
 10. Sprzedawał lub w inny sposób przenosił swój profil.
 11. Wykorzystywał jakiekolwiek informacje uzyskane z aplikacji lub strony, aby nękać, wykorzystywać lub krzywdzić inną osobę.
 12. Korzystał z aplikacji lub strony w ramach jakichkolwiek starań, aby konkurować z nami lub w inny sposób używał aplikacji lub strony i/lub treści do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących przychody lub przedsięwzięć komercyjnych.
 13. Odszyfrowywał, dekompilował, dezasemblował, ani nie odtwarzał kodu źródłowego żadnego z programów tworzących całość lub w jakikolwiek sposób tworzących część aplikacji lub strony.
 14. Próbował ominąć jakiekolwiek środki aplikacji lub strony, mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do aplikacji lub strony lub dowolnej części aplikacji lub strony.
 15. Nękał, denerwował, zastraszał lub groził któremukolwiek z naszych pracowników lub współpracowników, zaangażowanych w dostarczanie Tobie dowolnej części Aplikacji lub strony.
 16. Usuwał informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej treści.
 17. Zamieszczał lub przesyłał (lub podejmował próby) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, które zakłócają nieprzerwane użytkowanie i korzystanie z Aplikacji lub strony lub modyfikują, osłabiają, zakłócają, zmieniają lub zakłócają użytkowanie, funkcje, działanie lub utrzymanie Aplikacji lub  strony.
 18. Korzystał z aplikacji lub strony w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

WKŁAD UŻYTKOWNIKA

Aplikacja lub strona może zapraszać Cię do czatowania, współtworzenia lub uczestniczenia w blogach, forach dyskusyjnych, forach internetowych i innych funkcjach oraz może zapewniać możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania, lub transmitowania treści i materiałów do ​​nas lub w Aplikacji lub na stronie, w tym między innymi tekst, pisma, wideo, audio, zdjęcia, grafiki, komentarze, sugestie lub dane osobowe lub inne materiały (łącznie „Wkłady”). Treści mogą być widoczne dla innych użytkowników aplikacji lub strony i stron internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesłane przez Ciebie Wkłady mogą być traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Tworząc lub udostępniając Wkłady, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 1. Tworzenie, dystrybucja, przesyłanie, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie, a także uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie narusza praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub praw moralnych osób trzecich.
 2. Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody i uprawnienia do używania i upoważnienia nas, Aplikacji lub strony i innych użytkowników Aplikacji lub strony do korzystania z Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób przez Aplikację lub stronę i w ramach tych Warunki korzystania.
 3. Twoje wkłady nie są fałszywe, niedokładne ani mylące.
 4. Twoje wkłady nie są niezamówionymi ani nieautoryzowanymi reklamami, materiałami promocyjnymi, piramidami, łańcuchami, spamem, masowymi wysyłkami ani innymi formami nagabywania.
 5. Twoje wkłady nie są nieprzyzwoite, sprośne, lubieżne, obrzydliwe, agresywne, nękające, zniesławiające, oszczercze lub w inny sposób budzące zastrzeżenia (zgodnie z naszymi ustaleniami).
 6. Twoje wkłady nie wyśmiewają, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie obrażają nikogo.
 7. Twoje wkłady nie opowiadają się za gwałtownym obaleniem jakiegokolwiek rządu ani nie podżegają, nie zachęcają ani nie grożą fizyczną krzywdą wobec kogokolwiek innego.
 8. Twoje wkłady nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów, regulacji ani reguł.
 9. Twoje wkłady nie naruszają praw do prywatności ani wizerunku osób trzecich.
 10. Twoje wkłady nie zawierają żadnych materiałów, które domagają się danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia lub wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub z użyciem przemocy.
 11. Twoje wkłady nie naruszają żadnych przepisów dotyczących pornografii dziecięcej ani w żaden inny sposób nie mają na celu naruszenia ochrony zdrowia lub samopoczucia małoletnich.
 12. Twoje wkłady nie zawierają obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub upośledzeniem fizycznym.
 13. Twoje wkłady nie naruszają w żaden inny sposób ani nie zawierają linków do materiałów, które naruszają, jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków użytkowania lub obowiązującego prawa lub regulacji.

Jakiekolwiek użycie Aplikacji lub strony z naruszeniem powyższego narusza niniejsze Warunki użytkowania i może skutkować, między innymi, wygaszeniem lub zawieszeniem Twoich praw do korzystania z Aplikacji lub strony.

LICENCJA NA WKŁAD

Publikując swoje wkłady do dowolnej części Aplikacji lub witryny (lub udostępniając wkłady do Aplikacji lub witryny poprzez połączenie swojego konta z Aplikacji lub witryny z dowolnym kontem sieci społecznościowych), automatycznie udzielasz i gwarantujesz, że masz prawo do udzielenia nam nieograniczonego, nieodwołalnego, wieczystego, niewyłącznego, zbywalnego, bezpłatnego, w pełni opłaconego, ogólnoświatowego prawa i licencji na hosting, użytkowanie, kopiowanie, reprodukowanie, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, publikowanie, nadawanie, retytułowanie, archiwizowanie, przechowywanie, przechowywanie w pamięci podręcznej, publiczne wykonywanie, publiczne prezentowanie, formatowanie, tłumaczenie, przekazywanie, wypisywanie (w całości lub części) oraz rozpowszechnianie takich Materiałów (w tym, bez ograniczeń, Twojego wizerunku i głosu) w dowolnym celu, komercyjnym, reklamowym lub innym, a także przygotowywanie utworów pochodnych lub włączanie do innych utworów, takich Materiałów oraz udzielanie i upoważnianie do udzielania podlicencji na powyższe. Wykorzystanie i dystrybucja może odbywać się w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych.

Niniejsza licencja będzie miała zastosowanie do dowolnej formy, nośnika lub technologii obecnie znanej lub opracowanej później i obejmuje nasze użycie Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo, oraz osobiste i komercyjne obrazy, które udostępniasz. Zrzekasz się wszystkich praw moralnych w swoich Wkładach i gwarantujesz, że prawa moralne nie zostałyby w inny sposób dochodzone w Twoich Wkładach.

Nie twierdzimy, że mamy jakiekolwiek prawa własności do Twojego wkładu. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich Wkładów i wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoimi Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia w Twoich Wkładach dostarczone przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze Aplikacji lub strony. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady do Aplikacji lub strony i wyraźnie zgadzasz się na zwolnienie nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymanie się od wszelkich działań prawnych przeciwko nam dotyczących Twoich Wkładów.

Mamy prawo, według własnego wyłącznego uznania (1), do edytowania, redagowania lub w inny sposób zmieniania jakichkolwiek Wkładów; (2) w celu przeklasyfikowania jakichkolwiek Wkładów w celu umieszczenia ich w bardziej odpowiednich lokalizacjach w Aplikacji lub strony; oraz (3) usunięcia wszelkich Wkładów w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez uprzedzenia. Nie mamy obowiązku monitorowania Twojego wkładu.

WYTYCZNE DLA RECENZJI

Możemy udostępnić Ci obszary w aplikacji lub na stronie, aby pozostawić recenzje lub oceny. Publikując recenzję, musisz spełnić następujące kryteria: (1) powinieneś mieć doświadczenie z pierwszej ręki w stosunku do osoby / podmiotu poddawanego ocenie; (2) Twoje recenzje nie powinny zawierać obraźliwych wulgaryzmów ani obraźliwego, rasistowskiego, obraźliwego lub nienawidzącego języka; (3) Twoje recenzje nie powinny zawierać dyskryminujących odniesień ze względu na religię, rasę, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność; (4) Twoje recenzje nie powinny zawierać odniesień do nielegalnej działalności; (5) nie powinieneś być powiązany z konkurencją, jeśli zamieszczasz negatywne recenzje; (6) nie powinieneś wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie wolno publikować żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie możesz organizować kampanii zachęcającej innych do publikowania recenzji.

Możemy akceptować, odrzucać lub usuwać recenzje według własnego uznania. Nie jesteśmy absolutnie zobowiązani do sprawdzania recenzji ani usuwania recenzji, nawet jeśli ktokolwiek uważa opinie za niewłaściwe lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas zatwierdzane i niekoniecznie odzwierciedlają nasze opinie lub poglądy któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek recenzje lub roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z jakichkolwiek recenzji. Publikując recenzję, użytkownik przyznaje nam wieczyste, niewyłączne, ogólnoświatowe, nieodpłatne, w pełni opłacone, zbywalne i podlegające sublicencji prawo i licencję na reprodukcję, modyfikację, tłumaczenie, przekazywanie w jakikolwiek sposób, wyświetlanie, wykonywanie i / lub rozpowszechnianie całej treści związanej z recenzjami. 

LICENCJA NA APLIKACJĘ MOBILNĄ

Licencja na użytkowanie

Jeśli uzyskujesz dostęp do Aplikacji lub strony za pośrednictwem aplikacji lub strony mobilnej, wówczas dajemy Ci odwołalne, niewyłączne, nieprzenoszalne, ograniczone prawo do instalowania i korzystania z aplikacji lub strony mobilnej na bezprzewodowych urządzeniach elektronicznych będących własnością lub kontrolowanych przez Ciebie oraz do uzyskiwania dostępu i korzystania z Aplikacji lub strony mobilnej na takich urządzeniach ściśle zgodnie z warunkami niniejszej licencji na aplikacje mobilne zawartymi w niniejszych Warunkach użytkowania. Nie wolno: (1) dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, próbować pozyskiwać kodu źródłowego ani deszyfrować aplikacji lub strony; (2) dokonywać jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, ulepszeń, tłumaczeń lub prac pochodnych z aplikacji lub strony; (3) naruszać obowiązujących przepisów, zasad lub przepisów w związku z dostępem do aplikacji lub strony lub korzystaniem z niej; (4) usuwać, zmieniać, lub zasłaniać jakichkolwiek informacji o prawach własności (w tym wszelkich informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych) opublikowanych przez nas lub licencjodawców aplikacji lub strony; (5) używać aplikacji lub strony do wszelkich działań generujących przychody, przedsięwzięć komercyjnych lub innych celów, do których nie jest przeznaczona ani przeznaczona; (6) udostępniać aplikację przez sieć lub inne środowisko umożliwiające dostęp lub korzystanie z wielu urządzeń lub użytkowników jednocześnie; (7) używać aplikacji lub strony do tworzenia produktu, usługi lub oprogramowania, które bezpośrednio lub pośrednio konkuruje z aplikacją lub w jakikolwiek sposób ją zastępuje; (8) używać aplikacji lub strony do wysyłania automatycznych zapytań na dowolną stronę internetową lub do wysyłania niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail; lub (9) wykorzystywać jakichkolwiek informacji zastrzeżonych lub któregokolwiek z naszych interfejsów lub naszej innej własności intelektualnej do projektowania, rozwoju, produkcji, licencjonowania lub dystrybucji wszelkich aplikacji, akcesoriów lub urządzeń do użytku z aplikacją.

Urządzenia Apple i Android

Następujące warunki mają zastosowanie, gdy korzystasz z aplikacji lub strony mobilnej uzyskanej ze sklepu Apple Store lub Google Play (każdego „Dystrybutora aplikacji”) w celu uzyskania dostępu do aplikacji lub strony: (1) licencja udzielona użytkownikowi na naszą aplikację mobilną jest ograniczona do niezbywalnej licencji na korzystanie z aplikacji na urządzeniu, które korzysta z systemu operacyjnego Apple iOS lub Android, w zależności od przypadku, oraz zgodnie z zasadami korzystania określonymi w odpowiednich warunkach korzystania z usług Dystrybutora Aplikacji; (2) jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie wszelkich usług związanych z utrzymaniem i wsparciem w odniesieniu do aplikacji lub strony mobilnej, zgodnie z warunkami niniejszej licencji na aplikację mobilną zawartą w niniejszych Warunkach użytkowania lub zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każdy dystrybutor aplikacji lub strony nie jest zobowiązany do świadczenia usług serwisowych i wsparcia w odniesieniu do aplikacji lub strony mobilnej; (3) w przypadku niezgodności aplikacji mobilnej z obowiązującymi gwarancjami, użytkownik może powiadomić odpowiedniego Dystrybutora Aplikacji, a Dystrybutor Aplikacji, zgodnie z jego warunkami i zasadami, może zwrócić ewentualną cenę zakupu aplikacji mobilnej i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Dystrybutor Aplikacji nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do aplikacji mobilnej; (4) podczas korzystania z aplikacji lub strony mobilnej musisz przestrzegać obowiązujących warunków umowy stron trzecich, np. jeśli masz aplikację VoIP, nie możesz naruszać umowy o świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych podczas korzystania z aplikacji lub strony mobilnej; oraz (5) użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Dystrybutorzy aplikacji lub strony są stronami trzecimi będącymi beneficjentami warunków niniejszej licencji na aplikację mobilną zawartej w niniejszych Warunkach użytkowania oraz że każdy dystrybutor aplikacji lub strony będzie miał prawo (i zostanie uznane, że zaakceptowałeś to prawo) w celu wyegzekwowania warunków niniejszej licencji na aplikację mobilną zawartej w niniejszych  Warunkach Użytkowania od użytkownika jako jej beneficjent będący osobą trzecią.

ZGŁOSZENIA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, informacje zwrotne lub inne informacje dotyczące Aplikacji lub strony („Zgłoszenia”) dostarczone przez nas są jawne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy mieć wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystania i rozpowszechniania tych Zgłoszeń w jakimkolwiek zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw moralnych do takich Zgłoszeń i gwarantujesz, że wszelkie Zgłoszenia są oryginalnymi Twoimi lub że masz prawo do przesyłania Zgłoszeń. Użytkownik zgadza się, że nie będzie odwoływał się w przypadku domniemanego lub rzeczywistego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności zawartych w przesłanych przez niego Zgłoszeniach.

STRONY INTERNETOWE I TREŚCI STRON TRZECICH

Aplikacja lub strona może zawierać (lub użytkownik może być przesyłany za pośrednictwem Aplikacji lub strony) linki do innych stron internetowych („Strony internetowe osób trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące lub pochodzące od stron trzecich („Treści stron trzecich”). Takie strony internetowe stron trzecich i treści stron trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek strony internetowe osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem aplikacji lub strony lub zamieszczonych treści stron trzecich, dostępnych za pośrednictwem lub instalowanych z aplikacji lub strony, w tym zawartość, dokładność, obraźliwość, opinie, wiarygodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady lub zawarte w witrynach internetowych podmiotów trzecich lub treściach podmiotów zewnętrznych. Włączenie, linkowanie lub zezwalanie na użycie lub instalację jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich lub jakichkolwiek treści stron trzecich nie oznacza ich akceptacji ani poparcia przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Aplikację lub stronę i uzyskać dostęp do Witryn Stron Trzecich lub użyć lub zainstalować Treści Stron Trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, na każdej stronie internetowej, do której nawiguje się z Aplikacji lub strony lub związanej z dowolnymi Aplikacja lub stronami używanymi lub instalowanymi z Aplikacji lub strony. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich będą odbywać się za pośrednictwem innych stron internetowych i innych firm i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie zakupy, które są wyłącznie między Tobą, a odpowiednią stroną trzecią. Zgadzasz się i potwierdzasz, że nie popieramy produktów lub usług oferowanych na stronach internetowych osób trzecich i będziesz chronić nas przed wszelkimi szkodami spowodowanymi zakupem takich produktów lub usług. Dodatkowo, będziesz chronić nas przed wszelkimi stratami poniesionymi przez Ciebie lub szkodami wyrządzonymi Ci w związku lub wynikającymi w jakikolwiek sposób z Treści stron trzecich lub jakiegokolwiek kontaktu ze stronami internetowymi stron trzecich.

REKLAMY

Umożliwiamy reklamodawcom wyświetlanie ich reklam i innych informacji w niektórych obszarach aplikacji lub strony, takich jak reklamy na pasku bocznym lub reklamy banerowe. Jeśli jesteś reklamodawcą, ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie reklamy umieszczone w Aplikacji lub na stronie oraz wszelkie usługi świadczone w Aplikacji lub na stronie lub produkty sprzedawane za pośrednictwem tych reklam. Ponadto, jako reklamodawca, gwarantujesz i oświadczasz, że posiadasz wszelkie prawa i uprawnienia do umieszczania reklam w Aplikacji lub strony, w tym między innymi prawa własności intelektualnej, prawa do reklamy i prawa wynikające z umowy. Jako reklamodawca zgadzasz się, że takie reklamy podlegają naszym powiadomieniom Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) oraz przepisom polityki, jak opisano poniżej, a także rozumiesz i zgadzasz się, że nie będzie zwrotu pieniędzy ani innej rekompensaty za problemy związane z usunięciem zgodnie z ustawą DMCA. Po prostu zapewniamy miejsce do umieszczania takich reklam i nie mamy żadnych innych relacji z reklamodawcami.

ZARZĄDZANIE APLIKACJĄ LUB STRONAMI

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek: (1) monitorowania Aplikacji lub strony pod kątem naruszenia niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto według naszego własnego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym między innymi zgłaszając takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmawiamy, ograniczamy dostęp, ograniczamy dostępność lub wyłączamy (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) dowolny Twój Wkład lub dowolną jego część; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, do usunięcia z aplikacji lub strony lub w inny sposób wyłączenia wszystkich plików i treści, które są nadmiernie duże lub w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów;

NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek materiały dostępne w aplikacji lub na stronie lub za ich pośrednictwem naruszają prawa autorskie, które posiadasz lub kontrolujesz, niezwłocznie powiadom nas o tym.  Informujemy, że w przypadku złożenia istotnych nieprawdziwych oświadczeń w Powiadomieniu, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody. Dlatego jeśli nie masz pewności, że materiał znajdujący się w aplikacji lub na stronie lub z nią powiązany narusza Twoje prawa autorskie, powinieneś najpierw skontaktować się z prawnikiem.

TERMIN I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Aplikacji lub strony. NIE OGRANICZAJĄC ŻADNEGO INNEGO POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z APLIKACJI LUB STRONY (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP), KAŻDEJ OSOBIE, Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, ZA NARUSZENIE WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIERZA ZAWARTEGO W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB PRZEPISÓW. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ UŻYTKOWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA APLIKACJI LUB STRONY LUB UDZIAŁ W NIEJ, ALBO USUNĄĆ [WRAZ Z KONTEM] WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE ZAMIESZCZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ UPRZEDZENIA, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA.

W przypadku zamknięcia lub zawieszenia konta z jakiegokolwiek powodu, użytkownik nie może zarejestrować i utworzyć nowego konta pod swoim nazwiskiem, podrobionym lub pożyczonym nazwiskiem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli użytkownik może działać w imieniu osoby trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia treści Aplikacji lub strony w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania, bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania żadnych informacji w naszej aplikacji lub stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub wycofania całości lub części aplikacji lub strony bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie działania aplikacji lub strony.

Nie możemy zagwarantować, że Aplikacja lub strona będzie dostępna przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub potrzebować konserwacji związanej z aplikacją, powodując przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Aplikacji lub strony w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności wynikające z niemożności dostępu do aplikacji lub strony lub korzystania z niej podczas jakiegokolwiek przestoju lub wyłączenia aplikacji lub strony. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Aplikacji lub strony lub do dostarczania jakichkolwiek korekt, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Użytkowania oraz korzystanie z Aplikacji lub strony podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Unii Europejskiej i/lub Polski mającym zastosowanie do umów zawieranych i realizowanych w całości na terenie Unii Europejskiej i/lub Polski, bez względu na jego normy kolizyjne.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wszelkie powództwa, niezależnie od ich charakteru, wnoszone przez Ciebie lub nas (łącznie “Strony” i indywidualnie “Strona”) będą wszczynane lub ścigane w sądach znajdujących się w Polsce, w mieście Katowice, a Strony niniejszym wyrażają zgodę i zrzekają się wszelkich zarzutów braku osobistej jurysdykcji i braku wygody forum w odniesieniu do miejsca i jurysdykcji w takich sądach. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Ustawy o jednolitej transakcji informacji komputerowej (UCITA) są wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania. W żadnym wypadku jakiekolwiek roszczenie, powództwo lub postępowanie wszczęte przez którąkolwiek ze stron w jakikolwiek sposób związane z Aplikacją lub stroną nie może zostać rozpoczęte później niż rok po powstaniu przyczyny roszczenia.

KOREKTY

W aplikacji lub na stronie mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, które mogą odnosić się do aplikacji lub strony, w tym opisy, ceny, dostępności i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Aplikacji lub na stronie w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

ZRZECZENIE SIĘ

APLIKACJA LUB STRONA JEST DOSTARCZANA NA ZASADZIE TAK-JAK-JEST W STANIE OBECNYM I NA PODSTAWIE DOSTĘPNYCH DANYCH. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG APLIKACJI LUB STRONY BĘDZIE NA JEGO WŁASNE RYZYKO. W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYKLUCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W ZWIĄZKU Z APLIKACJĄ I JEJ WYKORZYSTANIEM, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE HANDLOWE, PRZYDATNOŚCI, ITP. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI APLIKACJI LUB STRONY ANI TREŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ APLIKACJĄ I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEŚCISŁOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, 2) SZKODY OSOBOWE LUB MAJĄTKOWE, NIEZALEŻNIE OD ICH CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z APLIKACJI LUB STRONY, (3) WSZELKI NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW LUB KORZYSTANIE Z NICH I/LUB WSZELKIE DANE OSOBOWE I/LUB INFORMACJE FINANSOWE NA NICH PRZECHOWYWANE, (4) KAŻDE PRZERWANIE LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z APLIKACJI LUB MIEJSCA, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE ITP., KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI LUB STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ OSOBY TRZECIE, I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TREŚCI I MATERIAŁACH LUB WSZELKIE STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z TREŚCI ZAMIESZCZONYCH, PRZEKAZANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI LUB STRONY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POPIERAMY ANI NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI LUB STRONY, ŻADNYCH HIPERŁĄCZY INTERNETOWYCH LUB STRON INTERNETOWYCH, ANI ŻADNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH LUB STRON INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI MOBILNYCH ZAWARTYCH W BANERACH LUB INNYCH REKLAMACH I NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMKOLWIEK DOSTAWCĄ PRODUKTÓW LUB USŁUG. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ NAJLEPSZYM OSĄDEM I W STOSOWNYCH PRZYPADKACH ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ.

GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU MY, PRACOWNICY LUB WSPÓŁPRACOWNICY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM ZA UTRACONY ZYSK, UTRACONE DOCHODY, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z APLIKACJI LUB STRONY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK PRZECIWNE OKOLICZNOŚCI ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO 50 EURO.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze filie, podmioty stowarzyszone i wszystkich naszych dyrektorów, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami i wydatkami prawników, poniesionymi przez strony trzecie z powodu lub w związku z nimi: (1) Twoich wkładów; (2) korzystania z Aplikacji lub strony; (3) naruszenia niniejszych Warunków użytkowania; (4) naruszenia oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (5) naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (6) wszelkich jawnych działań szkodliwych dla innych użytkowników Aplikacji lub strony, z którymi użytkownik połączył się za pośrednictwem Aplikacji lub witryny. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do przejęcia, na koszt użytkownika, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, za które użytkownik jest zobowiązany nas zwolnić z odpowiedzialności, a użytkownik wyraża zgodę na współpracę, na koszt użytkownika, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zabezpieczeniu, po zapoznaniu się z nimi.

DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać pewne dane, które użytkownik przekazuje do Aplikacji lub strony w celu zarządzania Aplikacją lub stroną, jak również dane związane z korzystaniem z Aplikacji lub strony. Mimo że regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przekazuje lub które dotyczą wszelkich działań podejmowanych z wykorzystaniem Aplikacji lub strony. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec niego za utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzeka się prawa do podjęcia działań przeciwko nam, wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Uruchamianie aplikacji lub odwiedzanie strony, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej oraz wyrażasz zgodę na to, aby wszelkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne formy komunikacji, które przekazujemy Ci drogą elektroniczną, pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem Aplikacji lub strony, spełniały wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej takiej komunikacji. NINIEJSZYM WYRAŻASZ ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW, A TAKŻE NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI LUB STRONY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymogów wynikających z wszelkich statutów, przepisów, regulaminów, rozporządzeń lub innych przepisów prawa w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania nieelektronicznych zapisów, lub do płatności lub udzielania kredytów w inny sposób niż drogą elektroniczną.

RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady i reguły działania zamieszczone przez nas w Aplikacji lub na stronie stanowią całość umowy i porozumienia pomiędzy Tobą a nami. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki Użytkowania działają w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Możemy w dowolnym momencie przenieść wszelkie nasze prawa i obowiązki na innych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania działania spowodowane jakąkolwiek przyczyną pozostającą poza naszą kontrolą. Jeżeli którekolwiek z postanowień lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to lub część postanowienia uznaje się za możliwe do oddzielenia od niniejszych Warunków użytkowania i nie ma ono wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W związku z niniejszymi Warunkami użytkowania lub korzystaniem z Aplikacji lub strony nie powstaje między Tobą a nami jakakolwiek spółka, partnerstwo, zatrudnienie lub stosunek agencyjny. Wyrażasz zgodę na to, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane w sposób niekorzystny dla nas w związku z ich sporządzeniem. Niniejszym zrzekasz się wszelkiej obrony, jaką możesz mieć w oparciu o formę elektroniczną niniejszych Warunków użytkowania oraz braku podpisania przez strony niniejszych Warunków użytkowania w celu ich wykonania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby rozwiązać reklamację dotyczącą aplikacji lub strony lub otrzymać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z aplikacji lub strony, prosimy o kontakt:

support@tomecki.studio

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z poniższą Polityką Prywatności. Korzystając z aplikacji lub strony, wyrażasz zgodę na związanie się naszą Polityką Prywatności. Proces przetwarzania danych osobowych w Aplikacji lub na stronie oparty jest na przepisach prawa, w szczególności na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz innych przepisów szczególnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych, Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne, środki ochrony w ramach narzędzi programowych oraz środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej. Informujemy, że Aplikacja lub strona jest hostowana w Unii Europejskiej. Jeśli uzyskujesz dostęp do aplikacji lub strony ze Stanów Zjednoczonych, Azji lub dowolnego innego regionu świata z przepisami prawa lub innymi wymogami dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów w Unii Europejskiej, to poprzez dalsze korzystanie z Aplikacji lub strony lub Usługi, przenosisz swoje dane do Unii Europejskiej i wyraźnie wyrażasz zgodę na ich transfer i przetwarzanie w Unii Europejskiej.  Ponadto, nie przyjmujemy świadomie, nie żądamy ani nie zabiegamy o informacje od dzieci lub świadomie sprzedajemy je dzieciom. Dlatego, jeśli otrzymamy faktyczną informację, że osoba w wieku poniżej 13 lat przekazała nam dane osobowe bez wymaganej i możliwej do sprawdzenia zgody rodziców, usuniemy te informacje z aplikacji lub strony tak szybko, jak to możliwe.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o nie korzystanie z aplikacji lub strony.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. O wszelkich zmianach będziemy Cię informować poprzez aktualizację daty “Ostatniej aktualizacji” niniejszej Polityki prywatności. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby być na bieżąco informowanym o jej aktualizacjach. Uznaje się, że użytkownik został poinformowany o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności, podlega im i akceptuje ich zmiany poprzez dalsze korzystanie z Aplikacji po opublikowaniu zmienionej Polityki Prywatności. 

Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do sklepów internetowych/mobilnych stron trzecich, w których użytkownik instaluje Aplikację lub dokonuje płatności, w tym wszelkich wirtualnych elementów w grze, które mogą również gromadzić i wykorzystywać dane o użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne z danych zebranych przez taką stronę trzecią.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (ADO) jest twórca aplikacji HexScore™. Kontakt z ADO możliwy jest za pomocą kanałów komunikacyjnych, wskazanych w punkcie ‘SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI’.   

 

GROMADZENIE INFORMACJI O TOBIE

Możemy zbierać informacje o Tobie na różne sposoby. Nigdy jednak, co do zasady, nie zbieramy informacji bez Twojej wiedzy lub zgody i zawsze zależy to od Twojej decyzji. Informacje, które możemy gromadzić za pośrednictwem Aplikacji lub strony, zależą od treści i materiałów, z których korzystasz, i mogą obejmować:   

Dane osobowe

Dane demograficzne i inne dane osobowe (takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail), które dobrowolnie podajesz nam, decydując się na udział w różnych działaniach związanych z Aplikacją lub stroną, takich jak czat, wysyłanie wiadomości w sekcjach komentarzy lub na naszym forum, lubienie postów, wysyłanie opinii i odpowiadanie na ankiety. Jeżeli zdecydujesz się udostępnić dane o sobie za pośrednictwem swojego profilu, czatu online lub innych interaktywnych obszarów Aplikacji lub strony, weź pod uwagę, że wszystkie dane, które ujawnisz w tych obszarach są publiczne, a Twoje dane będą dostępne dla każdego, kto uzyska dostęp do Aplikacji lub strony.

Dane pochodne

Informacje, które nasze serwery automatycznie zbierają w momencie uzyskania dostępu do Aplikacji lub strony, takie jak natywne działania użytkownika, które są integralnymi elementami Aplikacji lub strony, w tym polubienia, ponowne logowanie lub odpowiadanie na post, a także inne interakcje z Aplikacją lub stroną i innymi użytkownikami, za pośrednictwem plików dziennika serwera.

Dane finansowe

Informacje finansowe, takie jak dane dotyczące sposobu płatności użytkownika (np. aktualny numer karty kredytowej, marka karty, data ważności), które możemy zebrać podczas zakupu, zamawiania, zwrotu, wymiany lub żądania informacji o naszych usługach od Aplikacji lub strony. Przechowujemy tylko bardzo ograniczone, jeśli w ogóle, informacje finansowe, które zbieramy. W przeciwnym razie wszystkie informacje finansowe są przechowywane przez nasz procesor płatności, takie jak Paypal, DotPay, itp., a użytkownik jest zachęcany do zapoznania się z ich polityką prywatności i skontaktowania się z nimi bezpośrednio w celu uzyskania odpowiedzi na swoje pytania.

Dane z serwisów społecznościowych

Informacje o użytkowniku z serwisów społecznościowych, takich jak Apple’s Game Center, Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, Twitter, w tym imię i nazwisko, nazwa użytkownika sieci społecznościowej, lokalizacja, płeć, data urodzenia, adres e-mail, zdjęcie profilowe i publiczne dane kontaktowe, jeśli użytkownik podłączy swoje konto do takich serwisów społecznościowych. Informacje te mogą również zawierać dane kontaktowe każdej osoby, którą użytkownik zaprosił do korzystania i/lub przyłączenia się do Aplikacji lub strony.

Informacje o geolokalizacji

Możemy poprosić o dostęp lub pozwolenie na śledzenie informacji opartych na lokalizacji z urządzenia mobilnego użytkownika, w sposób ciągły lub podczas korzystania z Aplikacji lub strony, w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji. Jeśli użytkownik chce zmienić nasz dostęp lub uprawnienia, może to zrobić w ustawieniach swojego urządzenia.

Dostęp do urządzeń przenośnych

Możemy poprosić o dostęp lub pozwolenie na dostęp do niektórych funkcji z urządzenia mobilnego użytkownika, w tym do bluetooth, kalendarza, aparatu fotograficznego, kontaktów, mikrofonu, przypomnień, czujników, wiadomości SMS, kont społecznościowych, pamięci i innych funkcji. Jeśli użytkownik chce zmienić nasz dostęp lub uprawnienia, może to zrobić w ustawieniach swojego urządzenia.

Dane urządzenia przenośnego

Informacje o urządzeniu, takie jak numer identyfikacyjny telefonu komórkowego, model i producent, wersja systemu operacyjnego, numer telefonu, kraj, lokalizacja i wszelkie inne dane, które użytkownik chce podać.

Powiadomienia Push

Możemy poprosić o wysyłanie powiadomień typu “push” dotyczących Twojego konta lub Aplikacji. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania tego typu powiadomień, może je wyłączyć w ustawieniach swojego urządzenia.

Dane stron trzecich

Informacje od osób trzecich, takie jak dane osobowe lub znajomych w sieci, jeśli użytkownik połączy swoje konto z osobą trzecią i udzieli Aplikacji pozwolenia na dostęp do tych informacji.

Dane z konkursów, darowizn i ankiet

Dane osobowe i inne informacje, które możesz podać, biorąc udział w konkursach lub dając darowizny i/lub odpowiadając na ankiety.

WYKORZYSTANIE TWOICH INFORMACJI

Posiadanie dokładnych informacji o Tobie pozwala nam zapewnić Ci płynne, wydajne doświadczenie, dostosowane do potrzeb użytkownika. Nigdy jednak, co do zasady, nie wykorzystujemy informacji bez Twojej wiedzy lub zgody i zawsze zależy to od Twojej decyzji. W szczególności możemy wykorzystywać informacje zebrane o Tobie za pośrednictwem aplikacji do:

 1. Zarządzania loteriami, promocjami i konkursami.
 2. Pomocy w egzekwowaniu prawa i odpowiadania na wezwania do sądu.
 3. Opracowywania anonimowych danych statystycznych i analiz do użytku wewnętrznego lub z osobami trzecimi.
 4. Tworzenia i zarządzania Twoim kontem.
 5. Dostarczania Ci reklam ukierunkowanych, kuponów, biuletynów i innych informacji dotyczących promocji i Aplikacji lub strony.
 6. Wysyłania e-mailem informacji o Twoim koncie lub zamówieniu.
 7. Umożliwienia komunikacji pomiędzy użytkownikami.
 8. Realizowania i zarządzania zakupami, zamówieniami, płatnościami i innymi transakcjami związanymi z Aplikacją lub stroną.
 9. Stworzenia osobistego profilu użytkownika, aby przyszłe wizyty w Aplikacji lub na stronie były bardziej spersonalizowane.
 10. Zwiększania wydajności i sprawności działania Aplikacji lub strony.
 11. Monitorowania i analizowania wykorzystania i trendów, aby poprawić Twoje doświadczenie z Aplikacją lub stroną.
 12. Powiadamiania użytkownika o aktualizacjach Aplikacji lub strony.
 13. Oferowania nowych produktów, usług, aplikacji mobilnych i/lub rekomendacji dla użytkownika.
 14. Wykonywania innych czynności biznesowych w miarę potrzeb.
 15. Zapobiegania nieuczciwym transakcjom, monitorowania przed kradzieżą i ochrony przed działalnością przestępczą.
 16. Przetwarzania płatności i zwrotów.
 17. Próśb o informacje zwrotne i kontaktu z Tobą w sprawie korzystania z Aplikacji lub strony.
 18. Rozwiązywania sporów i problemów.
 19. Udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów i obsługi klienta.
 20. Wysyłki newslettera.
 21. Wsparcia technicznego dla aplikacji lub strony.

UJAWNIENIE TWOICH INFORMACJI

W pewnych sytuacjach możemy udostępnić zebrane informacje o użytkowniku. Informacje o użytkowniku mogą zostać ujawnione w następujący sposób:

Zgodnie z prawem lub w celu ochrony praw

Jeśli uważamy, że ujawnienie informacji o użytkowniku jest konieczne w celu zareagowania na proces prawny, zbadania lub zaradzenia potencjalnym naruszeniom naszych zasad lub w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa innych osób, możemy udostępnić informacje o użytkowniku w sposób dozwolony lub wymagany przez obowiązujące prawo, przepis lub rozporządzenie. Obejmuje to wymianę informacji z innymi podmiotami w celu ochrony przed oszustwami i ograniczenia ryzyka kredytowego.

Zewnętrzni dostawcy usług

Możemy udostępniać informacje o użytkowniku stronom trzecim, które świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu, w tym przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie poczty elektronicznej, usługi hostingowe, obsługę klienta i pomoc marketingową. 

Komunikacja marketingowa

Za zgodą użytkownika lub z możliwością wycofania zgody, możemy udostępnić informacje o użytkowniku stronom trzecim w celach marketingowych, zgodnie z prawem.

Interakcje z innymi użytkownikami

W przypadku interakcji z innymi użytkownikami Aplikacji lub strony, użytkownicy ci mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe oraz opisy Twojej aktywności, w tym wysyłanie zaproszeń do innych użytkowników, rozmowy z innymi użytkownikami, polubienia postów, śledzenie blogów.

Publikacje online

Kiedy zamieszczasz komentarze, uwagi lub inne treści w ramach Aplikacji lub strony, Twoje posty mogą być oglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane poza Aplikacją lub stroną, na stałe.

Zewnętrzni reklamodawcy

Możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych w celu obsługi reklam podczas odwiedzania Aplikacji lub strony. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o Twoich wizytach w Aplikacji lub na stronie i innych witrynach internetowych, które są zawarte w plikach cookie, w celu dostarczania reklam dotyczących towarów i usług, które Cię interesują.

Partnerzy

Możemy udostępniać informacje o użytkowniku podmiotom powiązanym, w takim przypadku będziemy wymagać od nich przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności. Podmiotami stowarzyszonymi mogą być wszelkie podmioty zależne, partnerzy joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.

Partnerzy biznesowi

Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym partnerom biznesowym w celu oferowania użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.

Ściana ofertowa

Aplikacja lub strona może wyświetlać “ścianę ofertową” hostowaną przez stronę trzecią. Taka ściana ofert pozwala reklamodawcom zewnętrznym oferować wirtualne waluty, prezenty lub inne elementy dla użytkowników, w zamian za akceptację i skorzystanie z oferty reklamowej. Taka ściana ofertowa może pojawić się w Aplikacji lub na stronie i być wyświetlana na podstawie pewnych danych, takich jak obszar geograficzny lub informacje demograficzne. Po kliknięciu na ścianę z ofertą, użytkownik opuszcza Aplikację lub stronę. Unikalny identyfikator, taki jak Twój identyfikator użytkownika, zostanie udostępniony dostawcy ściany ofert, aby zapobiec oszustwom i prawidłowo zasilić Twoje konto.   

Kontakty mediów społecznościowych 

Jeśli połączysz się z Aplikacją za pośrednictwem sieci społecznościowej, Twoje kontakty w sieci społecznościowej będą widzieć Twoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i opisy Twojej aktywności.

Pozostałe strony trzecie

Możemy dzielić się informacjami o Tobie z reklamodawcami i inwestorami w celu przeprowadzenia ogólnej analizy biznesowej. Możemy również udostępniać informacje o użytkowniku stronom trzecim w celach marketingowych, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Sprzedaż lub bankructwo

W przypadku reorganizacji lub sprzedaży całości lub części naszych aktywów, poddania ich fuzji lub przejęcia ich przez inny podmiot, możemy przekazać Twoje informacje do podmiotu przejmującego. W przypadku zaprzestania działalności lub ogłoszenia upadłości, informacje o użytkowniku będą stanowić składnik aktywów przeniesiony lub przejęty przez stronę trzecią. Przyjmujesz do wiadomości, że takie transfery mogą mieć miejsce i że przejmujący może odmówić honorowania zobowiązań podjętych przez nas w niniejszej Polityce Prywatności.

Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym użytkownik udostępnia dane osobowe lub wrażliwe, i nie mamy uprawnień do zarządzania lub kontrolowania działań osób trzecich. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać korespondencji, e-maili lub innych wiadomości od osób trzecich, jest odpowiedzialny za bezpośrednie skontaktowanie się z tą stroną trzecią.

TECHNOLOGIE TRACKINGU

Cookies i Web Beacons

Możemy korzystać z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, pikseli i innych technologii śledzących w Aplikacji lub na stronie, aby pomóc dostosować Aplikację lub stronę do Twoich potrzeb. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji lub strony, jego dane osobowe nie są zbierane przy użyciu technologii śledzenia. Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Użytkownik może usuwać lub odrzucać pliki cookie, jednak należy mieć świadomość, że takie działanie może mieć wpływ na dostępność i funkcjonalność Aplikacji. Użytkownik nie może odrzucić sygnalizatorów web. Mogą one jednak stać się nieskuteczne poprzez odrzucenie wszystkich plików cookie lub modyfikację ustawień przeglądarki internetowej w celu powiadamiania użytkownika za każdym razem, gdy plik cookie jest oferowany w ramach oferty, co pozwala użytkownikowi na indywidualne akceptowanie lub odrzucanie plików cookie.

Reklama internetowa

Dodatkowo, możemy korzystać z oprogramowania firm trzecich w celu obsługi reklam w Aplikacji lub stronie, wdrażania kampanii email marketingowych oraz zarządzania innymi interaktywnymi inicjatywami marketingowymi. To oprogramowanie firm trzecich może używać plików cookie lub podobnych technologii śledzenia, aby pomóc w zarządzaniu i optymalizacji współpracy. Aby uzyskać więcej informacji na temat rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach, odwiedź stronę Network Advertising Initiative Opt-Out Tool lub Digital Advertising Alliance Opt-Out Tool.

Analityka internetowa

Możemy również współpracować z wybranymi dostawcami zewnętrznymi, takimi jak Adobe Analytics, Clicktale, Clicky, Cloudfare, Crazy Egg, Flurry Analytics, Google Analytics, Heap Analytics, Inspectlet, Kissmetrics, Mixpanel, Piwik i innymi, używając technologii trackingu i usług remarketingowych w Aplikacji lub na stronie, poprzez wykorzystanie plików cookie własnych oraz plików cookie osób trzecich, aby m.in. analizować i śledzić korzystanie z Aplikacji lub strony przez użytkowników, określać popularność pewnych treści oraz lepiej rozumieć aktywność online. Uzyskując dostęp do Aplikacji lub strony, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich informacji przez tych zewnętrznych dostawców. Zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności i bezpośredniego kontaktu z nimi w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytania. Nie przekazujemy danych osobowych tym zewnętrznym dostawcom. Jeśli jednak użytkownik nie chce, aby jakiekolwiek informacje były gromadzone i wykorzystywane przez technologie śledzenia, może odwiedzić stronę internetową takiego dostawcy lub Network Advertising Initiative Opt-Out Tool lub Digital Advertising Alliance Opt-Out Tool.

Należy pamiętać, że użycie nowego komputera, zainstalowanie nowej przeglądarki, modernizacja istniejącej przeglądarki lub usunięcie albo zmiana w inny sposób plików cookie w przeglądarce może również spowodować usunięcie niektórych plików cookie, wtyczek lub ustawień.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Aplikacja lub strona może zawierać linki do stron internetowych i aplikacji osób trzecich, w tym reklam i usług zewnętrznych, które nie są z nami powiązane. Po skorzystaniu z tych linków w celu opuszczenia Aplikacji lub strony, wszelkie informacje podane przez użytkownika tym stronom trzecim nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych użytkownika. Przed odwiedzeniem i dostarczeniem jakichkolwiek informacji do stron internetowych osób trzecich, użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i praktykami (jeśli istnieją) osoby trzeciej, odpowiedzialnej za tę stronę internetową i powinien podjąć te kroki, które są niezbędne do, według własnego uznania, ochrony prywatności informacji o użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub praktyki i politykę prywatności i bezpieczeństwa osób trzecich, w tym innych witryn, usług lub aplikacji, które mogą być przekierowane z Aplikacji lub strony.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI

Stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa, aby pomóc chronić Twoje dane osobowe. Podjęliśmy wprawdzie rozsądne kroki w celu zabezpieczenia danych osobowych, które nam podajesz, należy jednak mieć świadomość, że pomimo naszych wysiłków, żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzenikalne, a także nie można zagwarantować żadnej metody transmisji danych, całkowicie odpornej na próby ich przechwycenia lub inny rodzaj niewłaściwego wykorzystania. Wszelkie informacje ujawnione online są podatne na przechwycenie i niewłaściwe użycie przez osoby nieupoważnione. Dlatego nie możemy zagwarantować 100%-go bezpieczeństwa w przypadku podania danych osobowych.

POLITYKA DOTYCZĄCA DZIECI

Nie pozyskujemy świadomie informacji od dzieci poniżej 13 roku życia, ani nie sprzedajemy nic dzieciom poniżej 13 roku życia. Jeżeli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogły zostać przypadkowo zebrane przez nas od dzieci poniżej 13 roku życia, prosimy o kontakt.

OPCJE DOTYCZĄCE TWOICH INFORMACJI

Informacje o koncie

W każdej chwili możesz przejrzeć lub zmienić informacje o Twoim koncie lub zamknąć je przez:

Na wniosek użytkownika o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuwamy jego konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Niektóre informacje mogą być jednak przechowywane w naszych plikach w celu zapobiegania oszustwom, rozwiązywania problemów, pomocy we wszelkich dochodzeniach, egzekwowania naszego Regulaminu i/lub przestrzegania wymogów prawnych.

E-maile i komunikacja

Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas korespondencji, e-maili ani innych wiadomości, może z tego zrezygnować przez:

Jeśli nie chcesz już otrzymywać korespondencji, e-maili lub innych wiadomości od stron trzecich, jesteś odpowiedzialny za bezpośrednie skontaktowanie się z tą stroną trzecią.