Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Tomasza Namysło, oferowanych pod adresem https://tomecki.studio/. Prosimy o uważne przeczytanie, aby upewnić się, że rozumiesz nasz regulamin przed zakupem jakichkolwiek naszych produktów lub usług.

Definicje

1. Regulamin lub Umowa – Niniejszy dokument, będący wzorem umowy pomiędzy Tomaszem Namysło a Usługobiorcą, określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Tomasza Namysło oraz korzystania z tych usług przez Usługobiorcę, korzystającego ze świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.).
2. tomeckiStudio Tomasz Namysło prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą tomeckiStudio, siedziba: Wielka Brytania, Aberystwyth, SY23 1JL, South Road 22.
3. Usługa – usługa świadczona przez tomeckiStudio na rzecz Klienta, aktywowana z chwilą otrzymania przez tomeckiStudio od Klienta akceptacji zamówienia lub obsługi tomeckiStudio na rzecz Klienta w zakresie sprzedaży Usług Osób Trzecich, takich jak copywriting.
4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i prowadząca działalność gospodarczą lub analogiczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
5. Klient – zarejestrowany użytkownik, który zamówił u tomeckiStudio usługę poprzez wypełnienie i wysłanie Zamówienia oraz dokonał wszelkich wymaganych formalności (w tym pełnej rejestracji wymaganych danych i opłat) i tym samym zawarł z tomeckiStudio umowę o świadczenie usług.
6. Zamówienie – oświadczenie złożone przez Użytkownika poprzez wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej odpowiedniego formularza udostępnionego przez tomeckiStudio, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy tomeckiStudio, wraz z akceptacją treści Regulaminu.
7. Administrator Danych Osobowych – tomeckiStudio, w zakresie, w jakim przetwarza dane osobowe Użytkowników i Klientów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Bezpieczeństwa.

Rejestracja Konta Klienta

1. Zamówienie usługi dokonywane jest w formie elektronicznej poprzez wypełnienie i wysłanie Zamówienia dostępnego na stronie internetowej tomeckiStudio. Rejestracja może nastąpić również w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i dostarczenie do tomeckiStudio odpowiedniego formularza.
2. Podczas rejestracji Klient podaje kompletne, zgodne z rzeczywistością dane.
3. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z dokumentami dotyczącymi zamawianej usługi, w szczególności z Regulaminem, specyfikacją i ceną oferowanej usługi oraz akceptuje ich treść, a także wyraża zgodę na przetwarzanie przez tomeckiStudio podanych danych wyłącznie w zakresie i w celu obsługi Serwisu, celach administracyjnych i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych przez tomeckiStudio zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej tomeckiStudio.
4. Zamawiając Usługę, Klient upoważnia tomeckiStudio do przesyłania pocztą, w tym drogą elektroniczną, informacji o ofercie tomeckiStudio.
5. Umowa o świadczenie danej Usługi przez tomeckiStudio zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Klienta przyjęcia Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w odpowiednim formularzu.
6. Umowa zostaje zawarta na czas trwania danej Usługi, wynikający z jej specyfikacji, od momentu dokonania rezerwacji Usługi przez tomeckiStudio.
7. Klient zobowiązuje się do aktualizowania lub zgłaszania wszelkich zmian danych adresowych oraz wszystkich innych pozycji Zamówienia, jeżeli ulegną one zmianie w trakcie korzystania z Usług. W przeciwnym razie tomeckiStudio ma prawo przyjąć, że dane w systemie są aktualne i prawnie wiążące.

Usługi

tomeckiStudio zobowiązuje się do świadczenia usług za ustaloną w danym momencie cenę. tomeckiStudio nie wprowadza klientów w błąd, nie stosuje żadnych ukrytych kosztów, tzw. małych druczków, ani promocji dających jedynie nierealne oszczędności.

Płatności

1. Powiadomienia o konieczności uiszczenia opłat będą wysyłane drogą elektroniczną na co najmniej trzy dni przed faktyczną datą odnowienia Usługi.
2. tomeckiStudio zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie, o ile nie ustalono inaczej, przy czym zmiany te nigdy nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych przed datą ich wprowadzenia.
3. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty należne tomeckiStudio w okresie obowiązywania umowy. Każda Usługa, która nie zostanie aktywowana i/lub opłacona w ciągu tygodnia (7 dni) od daty terminu płatności, podlega anulowaniu lub usunięciu.
4. tomeckiStudio umożliwia dokonywanie rozliczeń w kilku walutach, w tym: USD, Euro, PLN, GBP. Jednocześnie ceny wszystkich usług ustalane są w jednej walucie (USD), a następnie automatycznie przeliczane na inne waluty, zgodnie z oficjalnymi kursami poszczególnych banków narodowych. Automatyczna aktualizacja kursów odbywa się co najmniej raz dziennie około 14 po południu czasu UTC .
5. Wszystkie roczne płatności nie podlegają zwrotowi po upływie 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Jedynym przypadkiem zakończenia rocznego planu jest niezgodność konta z naszymi warunkami korzystania z usługi/polityką dopuszczalnego użytkowania. Zarówno miesięczne, jak i roczne płatności nie podlegają zwrotowi, jeśli Twoje konto nie przestrzega naszych warunków korzystania z usługi/akceptowalnej polityki użytkowania.
6. Datą zapłaty jest data zaksięgowania Twojej wpłaty na naszym koncie bankowym w tomeckiStudio lub na naszym koncie w serwisie płatności elektronicznych, z którym tomeckiStudio współpracuje.
7. Po upływie 3 dni bezskutecznego upływu terminu płatności, tomeckiStudio ma prawo przyjąć, że Klient zrezygnował ze świadczonych Usług, co skutkuje rozwiązaniem umowy z końcem roku, w którym przypadał termin płatności i blokady świadczonych przez tomeckiStudio Usług.
8. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą oraz przelewem pieniądza elektronicznego przeprowadzane są za pośrednictwem Revolut lub PayPal.

Informacje o Kliencie

Klient oświadcza i gwarantuje tomeckiStudio, że informacje, które dostarczył i dostarczy tomeckiStudio dla celów ustanowienia i utrzymania usługi są dokładne. Jeśli Klient jest osobą fizyczną, Klient oświadcza i gwarantuje tomeckiStudio, że ma co najmniej 18 lat. tomeckiStudio może polegać na instrukcjach osoby wymienionej jako Główny Kontakt z Klientem na Zamówieniu w odniesieniu do konta Klienta, dopóki Klient nie dostarczy pisemnego powiadomienia zmieniającego Główną Umowę z Klientem.

GRANICE WSPARCIA TECHNICZNEGO

tomeckiStudio zapewnia wsparcie techniczne dla UŻYTKOWNIKA, które obejmuje wyłącznie nasz zakres wiedzy. Taka ekspertyza obejmuje pomoc, rozwiązywanie problemów i usuwanie błędów w naszych produktach i usługach.

Zrzeczenie się gwarancji

tomeckiStudio nie gwarantuje ani nie oświadcza, że usługi będą nieprzerwane, wolne od błędów lub całkowicie bezpieczne. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo tomeckiStudio wyłącza wszelkie gwarancje, w tym dorozumiane gwarancje lub przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wszystkie usługi świadczone są na zasadzie "W stanie zastanym".

Ograniczenie szkód

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za jakiekolwiek utracone zyski lub jakiekolwiek pośrednie, specjalne przypadkowe, wtórne lub karne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, lub za szkody, których można było uniknąć przy zachowaniu należytej staranności, powstałe w związku z umową, nawet jeśli strona została poinformowana lub powinna być świadoma możliwości wystąpienia takich szkód.

Bez względu na cokolwiek innego w umowie, maksymalna łączna odpowiedzialność tomeckiStudio i każdego z jego pracowników, agentów lub podmiotów powiązanych, w ramach jakiejkolwiek teorii prawa (w tym naruszenia umowy, czynu niedozwolonego, ścisłej odpowiedzialności i naruszenia) będzie wypłatą pieniędzy nie przekraczającą kwoty płatnej przez klienta za trzymiesięczną usługę.

Zawieszenie usług/rozwiązanie umowy

Klient zgadza się, że tomeckiStudio może zawiesić usługi dla Klienta bez uprzedzenia i bez odpowiedzialności, jeśli: (i) tomeckiStudio ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że usługi są wykorzystywane z naruszeniem AUP; (ii) Klient nie współpracuje z jakimkolwiek uzasadnionym dochodzeniem w sprawie podejrzenia naruszenia AUP; (iii) tomeckiStudio ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zawieszenie usług jest niezbędne do ochrony jego sieci lub jego innych klientów, lub (iv) na żądanie organów ścigania lub agencji regulacyjnej. Klient zapłaci tomeckiStudio uzasadnioną opłatę za wznowienie usług, jeżeli tomeckiStudio zawiesi swoje usługi na podstawie niniejszego paragrafu.

Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta przed upływem Okresu Początkowego lub jakiegokolwiek Okresu Odnowienia bez dalszego zawiadomienia i bez odpowiedzialności, jeżeli tomeckiStudio nie zdoła w istotny sposób świadczyć usługi zgodnie z warunkami Umowy i nie naprawi awarii w ciągu dziesięciu (10) dni od pisemnego zawiadomienia Klienta opisującego awarię w rozsądnych szczegółach. Umowa może zostać rozwiązana przez tomeckiStudio przed upływem Okresu Początkowego lub jakiegokolwiek Okresu Odnowienia bez dalszego zawiadomienia i bez odpowiedzialności w następujący sposób: (i) za pięciodniowym (5) wypowiedzeniem, jeżeli Klient zalega z zapłatą jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie Umowy; (ii) Klient istotnie narusza jakiekolwiek inne postanowienie Umowy, w tym AUP, i nie naprawi naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od pisemnego zawiadomienia od tomeckiStudio opisującego naruszenie w rozsądnych szczegółach; (iii) na jeden (1) dzień zawiadomienia, jeśli Usługa Klienta jest używany z naruszeniem istotnych warunków AUP więcej niż jeden raz, lub (iv) na jeden (1) dzień zawiadomienia, jeśli Klient narusza sekcję 5 (Informacje o kliencie) niniejszej Umowy. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z pięciodniowym (5) wyprzedzeniem, jeśli druga strona przyzna się do niewypłacalności, dokona cesji na rzecz wierzycieli, złoży wniosek o upadłość lub podobną ochronę, nie będzie w stanie spłacić długów w momencie, gdy staną się one wymagalne, zostanie powołany syndyk lub zarządca komisaryczny nad całością lub znaczną częścią jej aktywów, lub zawrze umowę o przedłużeniu lub ponownym dostosowaniu wszystkich lub zasadniczo wszystkich swoich zobowiązań.

Jeśli złamiesz nasze warunki korzystania z usług/akceptowalne zasady użytkowania, mamy prawo do anulowania wszelkich usług. Nigdy nie anulujemy żadnych usług bez podjęcia próby rozwiązania problemu z Tobą. Nie refundujemy żadnych kont, które łamią nasze warunki korzystania z usług/akceptowalne zasady użytkowania. Na przykład, jeśli anulujemy Twoją usługę podczas pierwszego miesiąca za złamanie naszych warunków, nie zwrócimy Ci pieniędzy za pierwszy miesiąc. Ma to na celu uniemożliwienie ludziom zapisywania się do naszych usług z zamiarem łamania naszych warunków.

Żądanie informacji od Klienta

Klient zgadza się, że tomeckiStudio może, bez powiadomienia Klienta, (i) zgłosić odpowiednim władzom wszelkie postępowanie Klienta lub któregokolwiek z klientów Klienta lub użytkowników końcowych, które zdaniem tomeckiStudio narusza obowiązujące prawo, oraz (ii) dostarczyć wszelkich informacji, które posiada o Kliencie lub którymkolwiek z jego klientów lub użytkowników końcowych w odpowiedzi na formalne lub nieformalne żądanie ze strony organów ścigania lub agencji regulacyjnej lub w odpowiedzi na formalne żądanie w postępowaniu cywilnym, które na pierwszy rzut oka spełnia wymagania dla takiego żądania.

Zawiadomienia

Zawiadomienia do tomeckiStudio w ramach Umowy są przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail umieszczony dla obsługi klienta. Zawiadomienia do klienta są przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej do osoby wymienionej jako główny kontakt klienta na zamówienie. Zawiadomienia uważa się za otrzymane w dniu ich przekazania lub, jeśli ten dzień nie jest dniem roboczym, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu ich dostarczenia. Klient może zmienić swój adres do powiadomień za pomocą powiadomienia przekazanego zgodnie z niniejszym punktem.

Siła wyższa

tomeckiStudio nie będzie w zwłoce z jakimkolwiek zobowiązaniem wynikającym z Umowy, jeżeli niewykonanie zobowiązania jest spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem pozostającym poza kontrolą tomeckiStudio, w tym, bez ograniczeń, znaczącą awarią części sieci energetycznej, znaczącą awarią Internetu, klęską żywiołową, wojną, zamieszkami, powstaniem, epidemią, strajkami lub innymi zorganizowanymi akcjami pracowniczymi, działalnością terrorystyczną lub innymi zdarzeniami o skali lub rodzaju, dla których środki ostrożności nie są powszechnie podejmowane w branży.

Prawo właściwe/spory prawne

Niniejsza Umowa podlega prawu Wielkiej Brytanii.

ANULOWANIE USŁUGI

tomeckiStudio zastrzega sobie prawo do anulowania usługi w dowolnym momencie. Wszystkie opłaty zapłacone z góry za anulowanie będą proporcjonalne i wypłacane przez tomeckiStudio, jeśli wprowadzimy nasze prawo do anulowania. Jakiekolwiek naruszenie zasad, które powoduje dodatkowe koszty, rozliczane jest przez Ciebie.

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

tomeckiStudio stosuje się do ścisłych wytycznych naszego oświadczenia o ochronie prywatności klientów. Proszę upewnij się, że w pełni rozumiesz to oświadczenie.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej tomeckiStudio, z zastrzeżeniem postanowień określonych w ustępach poniższych.
2. tomeckiStudio ma prawo do zmiany Regulaminu, jak również do wprowadzenia nowych zasad poszczególnych usług w trakcie trwania Umowy z Klientem. Zmiany są możliwe w szczególności w następujących sytuacjach: (i) zmiany obowiązujących przepisów prawa, (ii) zmiany warunków świadczenia usług przez inne podmioty, np. copywriting, (iii) zmiany wynikające z postępu technicznego lub technologicznego, (iv) zmiany formalne i organizacyjne, (v) oraz inne warunki, które mogą mieć wpływ na realizację Usług.
3. O zmianie lub wprowadzeniu nowego Regulaminu tomeckiStudio poinformuje Usługobiorcę poprzez przesłanie krótkiej informacji na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej oraz linku do strony internetowej zawierającej nowy Regulamin lub zmiany. Zmiany oraz data publikacji zostaną oznaczone w Regulaminie w sposób czytelny. Postanowienia zmienionych dokumentów będą obowiązywały od następnego okresu rozliczeniowego, chyba że Klient zrezygnuje ze świadczonej na jego rzecz Usługi.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, Klient ma prawo odstąpić od Umowy. Przedłużenie korzystania z Usługi jest równoznaczne z akceptacją nowego Regulaminu.
5. W przypadku sporów powstałych pomiędzy tomeckiStudio a Klientem, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z zawartej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby tomeckiStudio.
6. Niniejszy dokument posiada tłumaczenie Regulaminu w angielskiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi Regulaminu, decydujące znaczenie ma jego polska wersja językowa.
7. Niniejszy Regulamin został opublikowany i wchodzi w życie z dniem 16 października 2020 roku. o godz. 00:58.